Консервация, реставрация, адаптация и социализация на обекти недвижими културни ценности

Консервация, реставрация, адаптация и социализация на обекти недвижими културни ценности

Ние сме специалисти работещи в областта на опазването на недвижимото културно наследство. Имаме опит с консервацията, реставрацията и адаптацията на сгради недвижими културни ценности. Можем да изготвим за Вас проект за консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи, за което не се изисква разрешение за строеж. Имаме опит и в консервацията, реставрацията, социализацията и адаптацията на археологически обекти.
Предназначението на дейността, наричана “опазване”, е да осигурява архитектурно-историческото наследство да бъде предавано на бъдещите поколения в неговата цялост и истинност и чрез това да подпомага и подхранва процесите на културното развитие. Единството между еволюционни натрупвания и новаторски идеи е възможно само при непрекъснатост на историческия ход. Архитектурното наследство, което е едновременно част от духовната и материалната култура на човечеството, е незаменим, поради своята безпристрастност, източник на познания за историческото му битие.
Опазването на наследството е професия, която изисква сериозни познания в области, спадащи към различни професионални сфери: архитектура, градоустройство, строителни конструкции, механика, материалознание, геодезия, археология, история на изкуството и др. Тя изисква и по-сериозно натрупване на практически опит от много други професии. Също така изисква специфични познания в различни сфери, задачите, които стоят пред нас в опазването на паметниците на културата са много по-сложни от ново строителство и всеки обект изисква специално проучване и уникално решение. Трудност при изучаване и опазване на архитектурните паметници поражда и обстоятелството, че обектът трябва да бъде разглеждан като обособена творба и едновременно с това като част от историко-архитектурния процес. Но само така може да се достигне до относително обективни оценки за неговата стойност като паметник и оттам до точно определяне на мерките, които трябва да бъдат прилагани за неговото опазване (консервация, адаптиране към съвременните изисквания и пр.).
Извършват се редица операции, които имат за цел да “подготвят” обекта за анализ.То се осъществява на няколко етапа:
Етап А.
1. Събиране на исторически данни за създаването и живота във времето на обекта /отнемане на части от него, пристроявания, промен във функциите и пр./
2. Библиографиране на съществуващите писмени материали.
3. Фотодокументация.
Етап Б.
Операциите на този етап имат за цел да върнат обекта във вида преди материализацията му, в проектна фаза, за да може да бъде теоретично разчленен и анализиран от възможно най-много гледни точки, чрез прилагане на най-подходящи методи при всеки отделен случай. Основното, което се извършва е архитектурно заснимане – извършване на измервания, чез които се достига до проектната форма на обекта – план, фасади, разрези, детайли. При наличие на необходимата техника се прибягва до фотограметрия и създаване на компютърен модел.
Етап В.
В него се изучават материалите от които е изпълнен обектът, тяхното състояние и необходимостта от подмяна.

Следващи стъпки:
Тук се извършват успоредно две “операции”: обекта се анализира като самостоятелен феномен и като част от архитектурно – художествените процеси
1. Анализ на утилитарно – функционалната структура, която се сравнява с еталоните на времето, когато обектът е създаден, а също и с еталоните и идеала на времената когато е съществувал и е бил променян.
2. Анализ на композиционната структура /архитектурна композиция, стилистика, естетически качества /. Сравнения с еталоните и оценка.
3. Изучаване и оценка на обекта като част от урбанистична или териториална структура чрез сравняване с еталоните на времето.
4. Обектът разгледан на концептуално – символно равнище, т.е. като участие в духовното развитие на обществото /социална група, народност, нация или цялото човечество /.