Изготвяне на технически паспорти

Техническите паспорти на сградите са документи, които съхраняват информация в интерес на всички потребители - собственици, наематели, пазарни субекти, обществени и банкови институции. Паспортът е и основа за управлението и поддържането на една сграда или инженерно съоръжение през целия период на експлоатацията им.
Паспортите съдържат техническа информация за сградата – година на строителство, вид строителство, информация за сеизмичната устойчивост на сградата, мерки за поддържане на нейната сигурност и безопасност, както и информация за всички извършени строителни и ремонтни работи след въвеждането на сградата в експлоатация, както и предписания за необходими ремонти. Най-общо, техническите паспорти установяват състоянието на сградите и тяхната степен на безпосност при експлоатацията им.
Техническият паспорт съдържа:
1. пълна техническа информация за моментното състоянието на сградата, въз основа на направеното обследване;
2. определя сроковете за извършване на основните и текущите ремонти на строежа и съдържа данни за всички издадени сертификати на строежа, изискващи се от други нормативни актове;
3. посочва всички извършени реконструкции, основни ремонти и преустройства, съответствието на характеристиките на строежа с изискванията на действащите нормативни актове и документи и необходимите мерки за тяхното подобряване;
4. отразява всички промени в характеристиките на строежа, настъпили при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване, реконструкция или ремонт;
5. опис на всички налични строителни документи, сертификати и др.

Технически паспорт се изготвя за всички видове строежи, съответно за нов строеж - преди въвеждането му в експлоатация, за съществуващ строеж - след проведено обследване, технически паспорт трябва да се изготви и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство на съществуващ строеж или на част от него, както и при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) в него, за които се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ - преди въвеждането му в експлоатация.

Технически паспорт се изготвя за цялата сграда, няма как да бъде изготвен технически паспорт за отделен обект.
Техническия паспорт за съществуващи сгради се съставя след обследване на строежа за установяване на характеристиките му. Обследването на строежите се извършва от колектив от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. Обследването представлява:
• съставяне на информационна база данни за нормативните /проектните/ стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл.169, ал.1-3 ЗУТ;
• установяване на действителните технически характеристики на строежа;
• анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности,
• разработване на мерки;
• обследването за енергийна ефективност е част от общото обследване на строежите и се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията, определени в Закона за енергийната ефективност;
• съставяне на доклад за резултатите от обследването.

Какви документи са ви необхоидими, за да възложите изготвяне на технически паспорт:
• Архивна техническа документация
• Копия на архитектурния и конструктивния проект (ако няма такива се прави екзекутивно измервене). Архивните проекти се съхраняват в отдел архив в съответната община и с документ за собственост може да бъде изискана.
Техническите паспорти на сградите и съоръженията се съставят в два еднообразни екземпляра един за собственика (домоуправителя на етажната собственост) и един за общинската администрация по местонахождение на сградата. От своя страна общината създава и поддържа регистър на внесените технически паспорти, където се съхраняват техните оригинали на хартиен и магнитен носител. Заверено копие от паспорта се предоставя и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Архитектурно студио Варна разполага с колектив от правоспособни проектанти архитекти и инженери по всички необходими специалности за изготвяне на вашия технически паспорт.