Градоустройство

Градоустройство

Подробният устройствен план (ПУП) е графичен документ, който изяснява предвижданията за начина на застрояване и ползване на дадена територия, район, част от населено място или конкретен имот. ПУП е от голямо значение за процеса на строителство, защото предвижданията му са задължителни за инвестиционното проектиране, а процедурата по неговото създаване и съгласуване с институции е дълга и нелека.
Подробният устройствен план се създава въз основа на общия градоустройствен план на града (ОУП), ако такъв съществува, като не може да влиза в конфликт с предвижданията му. ПУП не може да противоречи на ОУП, а само да го детайлизира. Той изяснява предвижданията на ОУП, който най-вече показва типа ползване по окрупнени територии – кои са жилищни, обществени, комуникационни, част от зелената система и др.
Планът се придружава от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация и при нужда – за зелени системи, за геоложки проучвания, за топлоснабдяване, газоснабдяване, за далекосъобщения и други, които се одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от него.
Подробните планове определят в окончателна форма предвижданията и установяват необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане, преустройство и развитие на населеното място и свързаната с него зона на влияние.

Изготвя се най-вече при нужда от:
– промяна на предназначение на имот (например от жилищен в обществен)
– урегулиране на неурегулиран поземлен имот (ПИ) в УПИ с цел строителство;
– промяна на граници, делба или друго изменение на урегулиран имот (УПИ);
– промяна на начина на застрояване на урегулирани имоти (например от нискоетажно към средноетажно застрояване, от свободно разполагане към сгради на калкан и др.

Подробните устройствени планове могат да бъдат:
ПУП-ПР план за регулация – план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване; тоест показва границите на УПИ
ПУП-ПРЗ план за регулация и застрояване – план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване; показва граници и какви сгради могат да се построят в имота.
ПУП-ПЗ план за застрояване; показва само типа сгради в имота
ПУП-РУП работен устройствен план – план за застрояване и силуетно оформяне; показва горните параметри в по-голяма детайлност
ИПР, ИПРЗ , ИПЗ, ИРУП представляват Изменение на съответните планове, което се прави по същата процедура:

ПУП преминава през три етапа.
– Искане за допускане на изработване/промяна на ПУП
Искането за изработване или промяна на действащ подробен устройствен план обикновено се придружава от скица (мотивирано предложение), изясняваща какви са инвестиционните намерения на собственика: функция, сгради – граници, етажност, инфраструктура и други елементи на бъдещото застрояване.
– Изготвяне на проект за изработване/промяна на ПУП
За поземлените имоти, урегулирани за застрояване с подробен устройствен план, се определят:
1. конкретното предназначение, допустимите дейности и допустимото застрояване;
2. максималната плътност на застрояване;
3. максималната интензивност на застрояване;
4. минималната свободна площ;
5. минималната задължително озеленена площ;
6. начинът и характерът на застрояване;
7. линиите на застрояване.
– Съгласуване на проекта
В разрешението за изпълнение в общината се оказва с кои други институции трябва да се съгласува плана – например Ел., ВиК, топлофикационни и други разпределителни дружества, дирекция „Зелена система”, ТИ – ОБД (Организация и безопасност на движението) и КАТ, РЗИ. Всички заинтересувани институции изготвят съгласувателни становища.
Окончателният проект за ПУП се съобщава чрез обявление на заинтересуваните лица – съседи. В двуседмичен срок те могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация. В едномесечен срок след изтичане на срока за обжалване на проекта заедно с постъпилите възражения, предложения и искания, проектът за ПУП се разглежда от общински експертен съвет.
Ако проектът за ПУП се върне за цялостно или частично преработване, предвидените по закона процедури се провеждат отново с наново течащи срокове.
Заповедта за одобряване на ПУП влиза в сила след изтичането на срока за обжалване или от датата на потвърждаването му от съд, когато е бил обжалван. Когато ПУП е одобрен, собственикът може да предприеме действия за инвестиционно проектиране и строителство в имота.

Комплексен проект за инвестиционна инициатива
ЗУТ предвижда и по-бърза процедура за изработване на ПУП заедно с инвестиционен проект за сградата. Съгласно Чл. 150. От ЗУТ по мотивирано искане на възложителя, кметът на общината може да разреши изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива. Комплексният проект за инвестиционна инициатива съдържа следните две самостоятелни части, които се одобряват едновременно и се издава разрешение за строеж:
– ПУП
– Инвестиционен проект за строителство в имота
За одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и за издаване на разрешение за строеж се събират поотделно такси с 30 на сто увеличение спрямо дължимите, но се постига икономия на време за процедиране.

Необходими документи за допускане за изработване на ПУП:
- заявление по образец;
- документ за собственост и скица на имота;
- удостоверение за наследници при наследствени имоти;
- писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се иска свързано ниско застрояване /чл.21 от ЗУТ/;
- предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи /чл.17 от ЗУТ/
- квитанция за платена такса;
- мотивирано предложение за изработване на ПУП, в което се описва какви са инвестиционните намерения на собственика.
Кметът на общината в 14 до 30 дневен срок /зависи от отговорната община/ от постъпване на заявлението допуска или отказва изработване на проект на плана въз основа на становище на главния архитект.
Проектите за изменения или изработване на ПУП се изработват от проектант/архитект, който е физическо лице с пълна проектантска правоспособност, придобита съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
След изготвяне на проектите за ПУП, възложителят или упълномощено от него лице подава заявление до кмета на общината за процедиране и одобряване. Към заявлението се прилагат следните документи:
- документ за собственост;
- проект за ПУП в 3 екземпляра - един оригинал и две копия в цифров модел в CAD формат на графичната част, придружени с исканите съгласно мотивираното предписание специализирани схеми /Ел., ВиК и др./;
- становища за съгласуване на проекта от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества - водоснабдяване, канализация, електрификация и при нужда – за зелени системи, за геоложки проучвания, за топлоснабдяване, газоснабдяване, за далекосъобщения и други,
- становище от РИОСВ – при положение, че застрояването предвижда инвестиционни предложения за обекти, включени в приложение № 1 и № 2 към ЗООС.
Изработения проект за ПУП се съобщава от звеното по Устройство на територията на заинтересуваните лица - съседите. В 14-дневен срок те могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
В едномесечен срок след изтичане на срока за обжалване на проекта заедно с постъпилите възражения, предложения и искания се плана се приема от общински експертен съвет.
Ако проектът за подробен устройствен план се върне за цялостно или частично преработване, предвидените по закона процедури се провеждат отново за частта от плана, която е преработена.
По неприетите възражения, предложения и искания по плана физическите и юридически лица могат да получат информация от общинската администрация.
Заповедите за одобряване на устройствените планове по този закон влизат в сила от датата на одобряването, когато не подлежат на обжалване; след изтичането на срока за обжалване, ако не са били обжалвани; от датата на потвърждаването им от компетентния съд, чието решение е окончателно.

В случай, че заповедта за одобряване на подробен устройствен план е обжалвана, тя влиза в сила по отношение на частта от плана, която е извън предмета на жалбите.
Копия от влезлите в сила изменения на подробни устройствени планове, с които се променят границите на поземлените имоти, се изпращат на Агенцията по кадастъра.
Когато подробният устройствен план е одобрен, собственикът/инвеститорът може да предприема действия за реализиране на строителство в имота.