Архитектурно заснемане

Архитектурното заснемане представлява прецизно измерване на всички стени, чупки, отвори, височини и нива в помещенията на деден обект. То се извършва чрез електронна, лазерна или стандартна ролетка, а събраните данни се изчертават в CAD приложения и се разпечатват в подходящ мащаб (най-често М1:50). Извършва се от подготвени специалисти в областта на строителството (архитект, инженер-конструктор или геодезист) и се ръководи и удостоверява от архитект.
Готовото архитектурно заснемане съдържа обяснителна записка, разпределения (планове) на всички етажи, разрези с височините и нивата, фасади или фрагменти от фасадата, опис на материалите в помещенията и снимков материал.
Подробно архитектурно заснемане се налага да бъде направено в следните случаи:

• При изготвяне на проект за преустройство, проект за разделяне или проект за промяна на предназначението. Архитектурното заснемане се прилага към окончателния инвестиционен проект като отделен чертеж към част Архитектура, за да се покаже характера на промените спрямо съществуващото положение.
• При интериорни проекти. Нужна е голяма точност за да се определят нужните размери на мебелите и интериорните елементи и да се изчислят количествата на материалите.

• За допълване на техническата документация на даден обект:
• За екзекутиви / екзекутивни чертежи. Много често по време на строителството се правят грешки или са нужни изменения от проекта. За да се въведе сградата в експлоатация е нужно да се направи архитектурно заснемане на изпълнените строително-монтажни работи.( Непълните или неточни чертежи могат да доведат до отказ от съответната служба да издаде необходимите актове.)
• За „Удостоверение за търпимост„. Тази процедура е приложима за постройки, изградени преди 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими и са отговаряли на изискванията към момента на построяването им. Издава се от главния архитект на съответната община.
• За узаконяване на сгради и за обекти, които са строени без строителни книжа, без инвестиционен проект и съгласуване, но отговарят на изискванията за строителство към времето на построяването и са платени съответните глоби към общината.
• Архитектурно заснемане се налага винаги, когато по закон е нужно точното определяне на размерите, границите, квадратурите на даден имот или недвижима собственост. То се прилага към договор за покупко-продажба (при сделка нотариусът вписва в новия нотариален акт квадратурата от чертежа),отдаване под наем, делба.
• При енергийно обследване на сгради без техническа документация (архитектурен проект) или непълна документация (има съществени изменения при основен ремонт, преустройство и реконструкция) архитектурното заснемане служи като подложка за проекта, даваща данни за ограждащите елементи: външни стени, под и покрив.
• При архитектурно заснемане на сграда – недвижима културна ценност. Работи се в много голям мащаб от М 1:20 до 1:1 за отделни архитектурни елементи. Обръща се особено внимание на фасадата – детайли, орнаменти, снемане на шаблони и др., според изискванията на Националния институт за недвижимо културно наследство ( НИНКН).